ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
จิตอาสา fb

โครงการจิตอาสา

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

คำสั่งโควิด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/12/2563
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
1,458
ปีนี้
13,913
ปีที่แล้ว
5,836
ทั้งหมด
24,251
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ. กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘27 มิ.ย. 2566
2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 254227 มิ.ย. 2566
3คู่มือการจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ20 เม.ย. 2566
4ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)20 เม.ย. 2566
5ว156 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ20 เม.ย. 2566
6ระเบียบช่วยเหลือประชาชน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 256520 เม.ย. 2566
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256220 เม.ย. 2566
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 256220 เม.ย. 2566
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 256220 เม.ย. 2566
10แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ1 มี.ค. 2566
11การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)1 มี.ค. 2566
12แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5)1 มี.ค. 2566
13การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง1 มี.ค. 2566
14แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference TOR)1 มี.ค. 2566
15กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม1 มี.ค. 2566
16พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 256512 ต.ค. 2565
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 254315 ส.ค. 2565
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256414 เม.ย. 2564
19การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 255815 ธ.ค. 2563
20กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 255215 ธ.ค. 2563

1 2   >>  >|